nojavan7ContentView Portlet

لوح
پل نجات

بسیاری از کج‌روی‌ها و کج‌بینی‌هایی که در جامعه‌ ما وجود دارد، بعضی از تنازعات زیادی ونعره‌کشی‌های بی‌جایی که انسان می‌بیند، بسیاری از سست‌عنصری‌هایی که انسان مشاهده می‌کند، ناشی از ضعف ایمان و دین و ناشی از سست بودن پایه‌های نورانیّت در دل انسان است. این نورانیّت را شما در دل خود تقویت کنید و می‌توانید. امروز وقتِ چنین کاری است.

1380/7/12 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA