nojavan7ContentView Portlet

شوخی
دو در کنندگان

کم کاری کردن، یعنی انجام ندادن بخشی از یک کار. کم‌کاری نکنید...

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA