nojavan7ContentView Portlet

لوح
دست یاری

همه باید خود را موظّف به مواسات بدانند. مواسات یعنی هیچ خانواده‌ای از خانواده‌های مسلمان و هم‌میهن و محروم را با دردها و محرومیت‌ها و مشکلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آن‌ها رفتن و دست کمک‌رسانی به سوی آن‌ها دراز کردن.

۱۳۸۱/۹/۱۵ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA