nojavan7ContentView Portlet

تنبلی و بُخل و لج‌بازی

تنبلی و بُخل و لج‌بازی از جمله خصلت‌ها و صفاتِ بسیار زشتی است که انسان را از پذیرش حقایقِ روشن بازمی‌دارد و به گمراهی می‌کشاند.

۱۳۷۳/۱۱/۱۴- رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA