nojavan7ContentView Portlet

برنامه‌ریزی داشته باشیم تا در مسیر موفقیت درست حرکت کنیم
دقیق مثل ساعت

برنامه‌ریزی یک الگوی همگانی ندارد که من بگویم همه باید این‌طور برنامه‌ریزی کنند؛ نه! هرکسی برحسب سن، وضع زندگی، امکاناتش، آن شهر و خانواده‌ای که در آن زندگی می‌کند، ممکن است یک‌طور برنامه‌ریزی کند. همه باید برنامه‌ریزی کنند و از وقتشان با برنامه، حداکثر استفاده را بکنند.

۱۳۷۶/۱۱/۱۴- رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA