nojavan7ContentView Portlet

دیدارنگار
دیگه مثل قدیم نیست
دیدار طلاب با رهبر انقلاب

امروز با این همه حمله ای که علیه روحانیت دارد می شود ببینید [استقبال] مردم را، نمازهای جماعت را، این اجتماعاتی که امروز پای منبرها تشکیل می شود که غالبا هم جوانند وجود نداشت.

1398/2/18 – رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA