nojavan7ContentView Portlet

5 توصیه آقا برای داشتن دوران جوانی باشکوه
بذرِ آینده

جوانی آغاز زندگى است. شما ذخیره‌ ارزشمندى از زندگى را در دست و پیش رو دارید. تن‌پرورى و بیکارگى، ضایع کردن این سرمایه‌ عظیم است.

۱۳۷۹/۱۲/۸-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA