nojavan7ContentView Portlet

# جزوه
کار بهار است
برداشتی از بیانات رهبر انقلاب درباره کار

کار بهار است. همچنان که بهار، استعدادهای زیرزمینی و طبیعی را شکوفا می‌کند؛ کار هم استعدادهای باطنی و واقعی را در معرض بُروز و ظهور می‌آورد.

۱۳۹۸/۲/۴-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA