nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
آنکه دشمنی را آغاز کرد

در طول تاریخ ارتباط آمریکا با ایران، آمریکا همیشه با ایران دشمنی کرده؛ حتّی در آن رژیم طاغوت. دشمنی آمریکا با ایران، قبل از انقلاب عبارت بود از اینکه یک دولت ملّی را در سال ۱۳۳۲ با کودتا ساقط کرد؛ البتّه آن دولت هم تقصیر داشت - تقصیرش هم این بود که به آمریکا خیلی اعتماد کرده بود- امّا این کار را کردند و دولت فاسدِ وابسته‌ به خودشان را در کشور تشکیل دادند؛ دیگر از این دشمنی بالاتر نمی‌شود.

۱۳۹۸/۸/۱۲ - رهبرانقلاب

آنکه دشمنی را آغاز کرد