nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
برجام بهانه است (بود!)

دلم می‌خواهد شما جوان‌ها و همه‌ کسانی که این حرف را بعداً خواهند شنید، درست توجّه، دقّت کنند؛ چون یکی از مسائل مهمّ نقد و امروز ما است؛ مسئله‌ آمریکا یک مسئله‌ جدّی است. آمریکا با ما دشمن است؛ این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعه‌ نظام اسلامی است که امروز ملّت ایران، این نظام را پذیرفته و در راه او دارد حرکت می‌کند؛ این دشمنی یک چنین دشمنی‌ای است.

۱۳۹۷/۲/۱۹ - رهبرانقلاب

برجام بهانه است (بود!)