nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
بچه‌ها بدرخشید

جوان‌های دانشمند و عالم؛ شما می‌توانید مسیر کشور را اگر چنانچه غلط است، برگردانید به مسیر درست، خوشبختانه جهت‌گیری در کشور جهت‌گیری درستی است؛ البتّه اشکالات در گوشه ‌و کنار فراوان وجود دارد، می‌توانید اشکالات را برطرف کنید؛ می‌توانید کمک کنید که جهت‌گیری‌ها خراب نشود، این کاری است که شما جوان‌ها می‌توانید بکنید.

۱۳۹۶/۷/۲۶ - رهبرانقلاب

بچه‌ها بدرخشید