nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
از جان گذشتند

چه کسی از جان خودش می‌گذرد؟ ما مردم معمولی دنیا برای یک نفع کوچک، حاضرایم کار خلاف هم انجام بدهیم، آن‌ وقت این‌ها آمدند از عزیزترین شیئی که برای یک انسان وجود دارد، یعنی عمرش، جانش گذشتند برای خدا؛‌ در سنین جوانی، در وقتی‌که شهوات و آرزوها در انسان قوی است، پا روی این آرزوها گذاشتند.

۱۳۹۷/۸/۱۴ - رهبرانقلاب

از جان گذشتند