nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
گل در مرداب
واقعیت‌هایی پنهان از افول تمدنی غرب

در اوایل قرن نوزدهم که سرمایه‌داران غربی کارخانه‌های بزرگ را اختراع کرده بودند، و احتیاج به نیروی کار ارزان و بی‌توقّع و کم‌دردسر داشتند، زمزمه «آزادی زن» را بلند کردند؛ برای این‌ که زن را از داخل خانواده‌ها به درون کارخانه‌ها بکشانند؛ به عنوان یک کارگزار ارزان از او استفاده‌ کنند، جیب‌های خودشان را پرکنند و زن را از کرامت و منزلت خود بیندازند. امروز آنچه که به عنوان «آزادی زن» در غرب مطرح است، دنباله همان داستان و همان ماجراست.

۱۳۷۱/۹/۲۵ - رهبرانقلاب

گل در مرداب