nojavan7ContentView Portlet

پَر بازکن

هم در زمینه‌های علمی و هم در زمینه‌های دینی و معنوی و خودسازی روزبه‌روز پیشرفت کنید. بیشتر خودتان را آماده نمایید؛ که برای این کشور بتوانید در آینده سهم وافری از این دِین بزرگ را ادا کنید.

1381/8/4- رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA