nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
بذر توانستن
وقتی درها به روی ما بسته بود، کاری کردند کارستان...

ما از تبادل علمی، از استفاده‌ی علمی، از کمک علمی دیگران محروم بودیم. ما زیر فشار بودیم، درها به روی ما بسته بود؛ در عین حال شخصیتهای برجسته‌ای پیدا شدند، «شهید شهریاری»ای پیدا شد ده‌ها و صدها نفر در رشته‌های مختلف پیدا شدند که اینها کارهای برجسته‌ای کردند. ۱۳۹۰/۷/۱۳

 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA