nojavan7ContentView Portlet

#ببینیم
سد در سد

 آن‌ها که امروز حرف از میهن پرستی می‌زنند، ایرانی را تحقیر می‌کردند و بیرون می‌انداختند تا جا برای خارجی‌ها باز کنند...

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA