nojavan7ContentView Portlet

#ببینیم
با اجازه

به‌نظر شما آمریکا برای از دست دادن چنین رژیم حرف گوش کنی (پهلوی) نباید ناراحت باشد و دشمنی کند؟! رژیمی که حتی برای آب خوردن هم از آمریکایی‌ها اجازه می‌گرفت...

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA